En av de värsta manualerna, ever!

Posted on maj 23, 2011

4


Den här manualen är från 2005 och vi fick den när vi köpte en fläkt till firman. Den gav oss många goda skratt. Vi blev och prata om den idag i samband med att en kopia av instruktionerna kom fram. Tyvärr är kopians kvalité för dålig att skanna in så jag försökte googla efter instruktionerna. Det enda jag hitta hade bara den svenska texten, så därför beslöt jag att skriva ner den på nytt. Den är värd att bevara 🙂

3 FART – SVÄNGNING FOTGÄNGARE SOLFJÄDER

OPERATION INSTRUKTOINERNA
Modell: FS40-3D

FÖRSIKTIGHETEN
Läsa reglerna för kassaskåp operationen och instruktionerna försiktigt

REGLERNA FÖR KASSASKÅPS OPERATIONSEN

 1. Aldrig sätta fingers, blyertspenna, eller någon annan syfte igenom vakten när solfjädern löper.
 2. Avbryta solfjäder när flyttande från en läge till en annan.
 3. Avbryta solfjäder när flyttande vakterna för rensning.
 4. Vara säker solfjäder är lokaliserat på en nivå och stabil yta när opera- till undvika välta omkull.
 5. Nyttande inte solfjäder iin fönster. Regn Maj skapa elektrisk slump.
 6. Komplett den aeembly om solfjäder framför kopplande på det solfjäder.
 7. Lämnade inte den solfjäder löpande ensam.

KOLONN FÖRSAMLING

 1. Fästa kolonn till stannande med 4 skruven så vist.
 2. Unscrew/ta ut höjd ordnade ring
 3. Glida stannande ornamenten ned kolonnen till via på stannande.
 4. Rycka ute utsträckande rör och skruven / fästa höjden ordnande ring rygg.
Försiktigheten:Höjd ordnande ring måste fullt ut fästa samlingen om bila del till stannande.
FÖRSAMLING INSTRUCTIONS
 1. Unscrew den spinn med sola och den nöt räknaren med soladå flytta bägge tö med det plast ärm runt omkring bila skaft.
 2. Sätta denna nära bevakning inne om rätt position med handtag upp.
 3. Skruven på plast nöt tät till fästa föda upp bevakning.
 4. Avkasta PVC ärm på bila shaft.
 5. Install bladen onto motorn skaft till den sträcker den hålla kvar nåla fast.
 6. Skruven spinn onto bila skaft räknaren med sola.
 7. Unscrew den låsbar skruven monterad på detföda upp bevakning. Bestiga framsida bevakning onto föda upp bevakning med det liten rund hålen på det topp motsvarat för första gången av låsbar skruven. Sätta fast båda vakterna med klippa och då använda skruven till spänna den låsbar skruven.
OPERA-STRUCTIONS
 1. Till göra/stopp den solfjäder huvud svänga
 2. Skjuta på ned/rycka upp den gripa knob,The flygfält kanna bli ordnat uppåtriktat eller nedåtgående vid lossande den luta ordnande knopp och ordning den vertikal vinkel så önskat. Retligheten knopp tryggt.
 3. Höjden om solfjäder kanna bli ordnat vid lossande höjden ordnande ring försiktigt resande eller sänkanden den solfjäder och firma retightening den ring.
 4. Fart är kontrollerat vid nedstående pianon nyckel (4 position :0-1-2-3)
 5. Plugg makten tillförsel snöre in i en mur outlet. (växelström 230V 50Mhz)

Glasklart eller hur?

Här kommer den engelska orginaltexten

3 SPEED OSCILLATING PEDESTAL FAN

OPERATING INSTRUCTIONS
Model: FS40-3D

CAUTION
Read rules for sale Operation and instructions Carefully

RULES FOR SALE OPERATION

 1. Never insert fingers pencils or any other object through the guard when fan is running
 2. Disconnect fan when moving from one location to another.
 3. Disconnect fan when removing guards for cleaning.
 4. Be sure fan is located on a level and stable surface when operating to avoid overturning.
 5. DO NOT use fan in window. Rain may create electrical hazard.
 6. Complete the assembly of the fan before switching on the fan.
 7. Do not leave the fan unattended.
COLUMN ASSEMBLY
 1. Attach column to stand with 4 screws as shown.
 2. Unscrew/take out height adjustment ring.
 3. Slide stand ornament down the column to rest on stand.
 4. Pull out the extension pice and screw/fasten the height adjustment ring back.
CAUTION: Height adjustment ring must be fully fastened before the assembly of the moter section to the stand.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 1. Unscrew the spinner clockwise and the nut counterclockwise then remove both of them with the plastic sleeve around motor shaft.
 2. Set the rear guard in the proper position with handle up.
 3. Screw on plastic nut tightly to attach rear guard.
 4. Discard PVC sleeve on motor shaft.
 5. Install the blade onto the motor shaft until it reaches the retaining pin.
 6. Screw spinner onto motor shaft counterclockwise.
 7. Unscrew the looking screw mounted on the rear guard. Mount front guard onto rear guard with the small round holes on the top matched for the passage of locking screw. Fix both guards with clips and then use screw driver to lighten the locking screw.
OPERATING INSTRUCTIONS
 1. To make/stop the fan head oscillate, push down/pull up the clutch knob.
 2. The airflow can be adjusted upward or downward by loosing the tilt adjustment knob and adjusting the vertical angel asnn desired. Retighten knob securely.
 3. The height of the fan can be adjusted by loosing the height adjustment ring carefully raising or lowering the fan and firmely retightening the ring.
 4. Speed is controlled by depressing the piano keys (4 postion: 0-1-2-3)
 5. Plug the power supply cord into a wall outlet. (AC 230 V 50 MHz)Posted in: Uncategorized